Romania Turistica | 100% Turism RomanescPromovăm unități de cazare și oferte de sezon

Noua lege privind licenta si brevetul de turism

Postat de romaniaturistica

Data adaugarii: 12.08.2010 09:08

Judet: -

Localitate: -

Vizualizari: 2150

 Ordinul MDRT nr. 1866/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentei si brevetului de turism.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 4 august 2010


In temeiul art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu modificarile ulterioare, ministrul dezvoltarii regionale si turismului emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentei si brevetului de turism, prevazute in Anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prevederile prezentului ordin se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind Libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 3 mai 2001, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
Anexa - Norme Metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentei si brevetului de turism

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
(1) Prezentele norme metodologice, elaborate in conformitate cu prevederile art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 238 /2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica operatorilor economici si persoanelor fizice care desfasoara, in conditiile legii, activitati economice specifice agentiilor de turism in Romania.
(2) In sensul prezentelor norme metodologice, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) operatorul economic — persoana fizica autorizata, Intreprinderea individuala sau familiala, societatea comerciala ori alta persoana juridica constituita conform legii, care desfasoara activitati economice specifice agentiilor de turism;
b) agentia de turism — unitatea specializata, persoana juridica, care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, in baza licentei de turism emise de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;
c) sediul secundar/reprezentanta agentiei de turism — punctul de lucru al Operatorului economic titular al licentei de turism, in care se desfasoara activitati specifice agentiei de turism si care poate functiona in aceeasi localitate cu sediul agentiei de Turism sau intr-o alta localitate.

Capitolul II - Acordarea, suspendarea, retragerea si radierea licentei de turism

Art. 2
(1) Licenta de turism se elibereaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism, denumita in continuare D.G.C.A.T., la cererea operatorilor economici.
(2) Criteriile privind acordarea licentei de turism pentru agentia de turism de tip touroperatoare sau detailista si a anexei licentei de turism pentru sediul secundar/reprezentanta acesteia sunt prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(3) Macheta licentei de turism — pentru agentia de turism si macheta anexei licentei de turism — pentru sediul secundar/reprezentanta agentiei de turism sunt prezentate in anexa nr. 2 si, respectiv, in anexa nr. 3, care fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Art. 3
In vederea obtinerii/preschimbarii licentei de turism, operatorul economic depune urmatoarele documente:
a) cerere de eliberare a licentei de turism;
b) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzator/corespunzatoare, pentru agentia de turism respectiva, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) copie de pe cel putin unul dintre urmatoarele documente ce apartin persoanei care asigura conducerea operativa a agentiei de turism: certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare in domeniul turismului, brevet de turism specific functiei;
d) copie de pe contractul individual de munca al persoanei care asigura conducerea operativa a agentiei de turism, inregistrat conform prevederilor legale;
e) copia politei de asigurare privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism.

Art. 4
Procedura de autorizare a agentiilor de turism poate fi indeplinita si prin intermediul punctului de contact unic electronic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, in termen de 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic electronic.

Art. 5
(1) Documentatia prevazuta la art. 3 se transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism.
(2) Cererea operatorului economic este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de minister.
(3) Prelungirea termenului de acordare a licentei, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate operatorului economic inainte de expirarea termenului initial.
(4) Eliberarea licentei de turism se face, dupa verificarea la fata locului a indeplinirii criteriilor de licentiere, prevazute in anexa nr. 1, de catre specialisti din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism, in prezenta reprezentantului operatorului economic in cauza. Constatarile rezultate in urma verificarii se consemneaza in nota de licentiere intocmita in 3 exemplare, dintre care un exemplar se preda reprezentantului legal al operatorului economic.
(5) La verificarea agentiilor de turism pot participa si reprezentanti ai asociatiilor profesionale de profil.
(6) Licenta se considera acordata in situatia in care ministerul nu a raspuns in termenul prevazut la alin. (2), cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv un interes legitim al unei terte parti.
(7) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Directia generala control si autorizare pentru turism, va transmite operatorului economic o confirmare de primire a cererii, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii acesteia. Confirmarea de primire a cererii trebuie sa precizeze urmatoarele:
a) termenul de procesare a cererii;
b) caile de atac disponibile;
c) dupa caz, mentiunea ca, in lipsa unui raspuns in termenul specificat, licenta se considera acordata.
(8) In cazul unei cereri sau al unei documentatii incomplete, operatorul economic este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a cererii, prevazut la alin. (2).
(9) In cazul in care o cerere este respinsa pentru motive de natura procedurala, operatorul economic este informat in cel mai scurt termen, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la depunerea cererii.
(10) In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea licentei de turism, acestuia i se comunica in scris motivul in termenul prevazut la alin. (2).

Art. 6
In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse de catre operatorii economici straini apartinand statelor membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, in vederea obtinerii licentei de turism, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului contacteaza autoritatile competente din statul membru de care apartine operatorul economic in cauza, prin intermediul Sistemului de Informare in cadrul Pietei Interne, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

Art. 7
La schimbarea sediului agentiei de turism sau a titularului licentei de turism, operatorul economic in cauza este obligat sa solicite eliberarea unei noi licente de turism, intocmind in acest sens urmatoarea documentatie:
a) cerere;
b) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzator/corespunzatoare, pentru agentia de turism respectiva, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) licenta de turism eliberata anterior, in original;
d) copia politei de asigurare privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism.

Art. 8
Pentru inscrierea sediului secundar/reprezentantei unei agentii de turism, operatorul economic depune urmatoarele documente:
a) cerere;
b) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzator/corespunzatoare, pentru agentia de turism respectiva, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) licenta de turism, in copie, a agentiei de turism pentru care se solicita inscrierea unui/unei sediu secundar/reprezentante;
d) copie de pe cel putin unul dintre urmatoarele documente ce apartin persoanei care asigura conducerea operativa a agentiei de turism: certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare in domeniul turismului, brevet de turism;
e) copie de pe contractul individual de munca al persoanei care asigura conducerea operativa a agentiei de turism, inregistrat conform prevederilor legale;
f) copia politei de asigurare privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism.

Art. 9
Documentele necesare pentru radierea agentiei de turism si, respectiv, a sediului secundar/reprezentantei acesteia sunt urmatoarele:
a) cerere;
b) licenta de turism si, respectiv, anexa licentei de turism, in original.

Art. 10
Termenul de eliberare a licentei de turism este de 30 de zile de la data inregistrarii cererii operatorului economic.

Art. 11
Suspendarea licentei de turism de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism se face in situatiile prevazute la art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 238/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 12
Retragerea licentei de turism de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism se face in situatiile prevazute la art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 238/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 13
In situatia in care, la verificarea efectuata de reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism, se constata ca agentia de turism nu mai functioneaza la sediul inscris in licenta de turism, aceasta se retrage din oficiu, dupa 15 zile de la notificarea prin scrisoare recomandata a operatorului economic, titular al licentei de turism in cauza.

Capitolul III - Acordarea brevetului de turism


Art. 14
Conducerea operativa a unei structuri de primire turistice sau a unei agentii de turism trebuie sa fie asigurata de o persoana fizica care detine brevet de turism in domeniu ori certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, sau diploma de licenta/masterat privind absolvirea cursurilor universitare in domeniul turismului.

Art. 15
(1) In functie de nivelul si de pregatirea profesionala, precum si de indeplinirea criteriilor prevazute la art. 16 alin. (2)—(6), se elibereaza brevet de turism pentru urmatoarele functii:
a) manager in activitatea de turism;
b) director de agentie de turism;
c) director de hotel;
d) director de restaurant;
e) cabanier.
(2) Posesorul brevetului de turism poate ocupa si alte functii decat cele inscrise pe acesta, astfel:
a) managerul in activitatea de turism poate ocupa oricare dintre functiile prevazute la alin. (1);
b) directorul de hotel poate asigura fie functia inscrisa in brevet, fie conducerea operativa a activitatilor unui alt tip de unitate de cazare.
(3) Macheta brevetului de turism este prezentata in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

Art. 16
(1) In vederea obtinerii brevetului de turism persoana fizica trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a) cerere;
b) curriculum vitae, cu precizarea expresa a pregatirii profesionale si a experientei profesionale, precum si cu urmatoarea declaratie: „Declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in prezentul inscris sunt reale, iar in cazul in care se constata contrariul, sa imi fie anulat brevetul de turism.”;
c) copie de pe actul de identitate;
d) copii de pe actele care atesta pregatirea profesionala;
e) atestat de limba straina de circulatie internationala, cu exceptia cabanierului;
f) certificat de cazier judiciar.
(2) Brevetul de turism pentru manager in activitatea de turism se elibereaza pentru:
a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate cu profil de turism, absolventul unui master sau doctorat in turism;
b) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala in turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala.
(3) Brevetul de turism pentru director de agentie de turism se elibereaza pentru:
a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatilor agentiilor de turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala;
b) absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii agentiilor de turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala.
(4) Brevetul de turism pentru director de hotel se elibereaza pentru:
a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii hoteliere si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala;
b) absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii hoteliere si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala.
(5) Brevetul de turism pentru director de restaurant se elibereaza pentru:
a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de restauratie si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala;
b) absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de restauratie si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala.
(6) Brevetul de turism pentru cabanier se elibereaza pentru:
a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de cabanier;
b) absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de cabanier.

Art. 17
(1) Documentatia de brevet de turism se transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism.
(2) Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de minister.
(3) Prelungirea termenului de emitere a brevetului, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
(4) Brevetul de turism se considera acordat in situatia in care ministerul nu a raspuns in termenul prevazut la alin. (2), cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv un interes legitim al unei terte parti.
(5) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Directia generala control si autorizare pentru turism, va transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii acesteia. Confirmarea de primire a cererii trebuie sa precizeze urmatoarele:
a) termenul de procesare a cererii;
b) caile de atac disponibile;
c) dupa caz, mentiunea ca, in lipsa unui raspuns in termenul specificat, brevetul de turism se considera acordat.
(6) In cazul unei cereri sau al unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a cererii, prevazut la alin. (2).
(7) In cazul in care o cerere este respinsa pentru motive de natura procedurala, solicitantul este informat in cel mai scurt termen, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la depunerea cererii.
(8) In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea brevetului de turism, acestuia i se comunica in scris motivul in termenul prevazut la alin. (1).
(9) Brevetul de turism se elibereaza pe o perioada nelimitata.

Art. 18
Retragerea brevetului de turism de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism se face in situatiile prevazute la art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 238/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
Anexa nr. 1 la normele metodologice - Criterii privind acordarea licentei de turism pentru agentia de turism de tip touroperatoare sau detailista si a anexei licentei de turism pentru sediul secundar/reprezentanta*) acesteia
 
 
1. Inscrierea la oficiul registrului comertului a punctului de lucru al agentiei de turism, precum si a activitatii desfasurate specifice agentiei de turism in cauza, incadrata in clasa CAEN corespunzatoare .
2. Starea cladirii sa fie buna si salubra
3. Amplasarea agentiei de turism in cladire 1): la demisol, parter, mezanin sau la etajul I, usor accesibila
4. Suprafata agentiei de turism sa fie de minimum: 16 m2 pentru agentia de turism touroperatoare 10 m2 pentru agentia de turism detailista
 5. Suprafata comerciala sa fie folosita in exclusivitate pentru activitatea de turism 2)
6. Grup sanitar propriu pentru personal sau acces facil
7. Persoana care asigura conducerea operativa a agentiei de turism sau a sediului secundar/reprezentantei 3) acesteia trebuie sa detina cel putin unul dintre urmatoarele documente 4): certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare in domeniul turismului, brevet de turism specific functiei.
8. Asigurarea cu personal calificat ca agent de turism si cu ghizi posesori ai atestatului de ghid de turism
9. Polita de asigurare privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism
10. Utilizarea de autocare clasificate
11. Asigurarea serviciilor de cazare si alimentatie publica numai in structuri de primire turistice clasificate
12. Firma cu denumirea agentiei de turism, iar in cazul amplasarii acesteia in imobile cu spatii de locuit/activitati economice, aplicarea unui autocolant sau a unei placute la intrarea in imobil cu denumirea agentiei de turism
13. Mobilier adecvat activitatii desfasurate
14. Mijloace de comunicatie: fax, telefon, acces internet
15. Afisarea intr-un loc vizibil pentru clienti a plachetei cu numarul de telefon, la dispozitia turistilor, al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului

------------------------
*) Doar operatorul economic care detine agentie de turism touroperatoare poate infiinta sediul secundar/reprezentanta touroperatoare.
1) Pot fi acceptate si alte amplasamente, daca sunt situate in cladiri cu destinatie publica. Agentia de turism touroperatoare care nu are activitate de vanzare directa catre turisti poate functiona si la alte niveluri ale cladirii.

2) Pot fi acceptate, in masura in care spatiul permite, si alte activitati, cum sunt: schimb valutar, xerox, vanzari de suveniruri, ilustrate, carti de turism, ghiduri, harti.

3) In cazul sediului secundar/reprezentantei situate in aceeasi localitate cu agentia de turism, este suficient ca persoana care asigura conducerea operativa a acestuia sa fie:
 • calificata ca agent de turism, prin curs de calificare organizat de institutii autorizate;
 • absolventa a unei scoli postliceale de turism;
 • absolventa a unui liceu sau a unei clase cu profil de turism.

  4) In situatia in care inceteaza contractul de munca incheiat intre operatorul economic si persoana care asigura conducerea operativa a agentiei de turism sau a sediului secundar/reprezentantei agentiei de turism, inlocuirea acestei persoane se va face in termen de 30 de zile.

  Comentarii

  Banner 728 X 90 px – 1 000 Ron/lună, ptr. contract de minim 3 luni

  Banner coloana 200 X 200 px - 350 Ron/lună, ptr. contract de minim 3 luni